Fórum speditérů a dopravců
 1. 1. Pravidla serveru
 2. 2. Politika cookies
 3. 3. Politika důvěrnosti

Pravidla serveru

 1. 1. Zakázáno:
  1. 1.1 Propagovat společnosti prodávající výrobky a nabízející služby na fóru – pro tyto účely existuje rubrika "Inzeráty" a komerční reklama.
  2. 1.2 Publikovat inzeráty o nákladech a svobodné dopravě v tomto chatu, na fóru a v jiných rubrikách: pro tyto účely jsou určeny databáze "náklady", "doprava".
  3. 1.3 Publikovat informace o insolventních společnostech v chatu a na fóru – pro takové zprávy existuje rubrika "Černá listina".
  4. 1.4 Blokovat aktuální náklady.
  5. 1.5 Publikovat na nástěnce témata, která neodpovídají příslušnému inzerátu.
  6. 1.6 V konkretním tématu fóru zakládat nové téma nebo diskutovat mimo téma.
  7. 1.7 Publikovat inzeráty bez kontaktních informací.
  8. 1.8 Publikovat nepravdivé a zavádějící inzeráty.
  9. 1.9 Publikovat nabídky nákladů nebo dopravy, které patří jiné firmě.
  10. 1.10 Uvádět v inzeratech nákladů nebo dopravy telefonní čísla jiné firmy.
  11. 1.11 Publikovat falešnou, provokativní, výhružnou, urážlivou informaci.
  12. 1.12 Užívat sprostou a vulgární slovní zásobu.
  13. 1.13 Projevovat drzost a zjevné pohrdání partnerů, mluvit o osbnostech.
  14. 1.14 Publikovat zprávy urážející jiné národností a národy. Používání ponižujících definici různých národností.
  15. 1.15 Diskutovat o prodávajících výrobcích a poskytovaných službách.
  16. 1.16 Přeplňovat informační zdroje různými způsoby (dublování inzeratů, bezdůvodně používat velké množství vykřičníků a smajlíků).
  17. 1.17 Psát pouze velkými písmeny.
  18. 1.18 Registrovat se pod několika jmény.
  19. 1.19 Poskytovat falešnou informaci o sobě a společnosti.
  20. 1.20 Úmyslně narušovat fungování stránek nebo serveru.
  21. 1.21 Veřejně diskutovat o práci a rozhodnutích správců stránek.
  22. 1.22 Je zakázáno předávat svoje přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení na stránkách třetím stranám (včetně zaměstnancům společnosti, partnerům, kontragentům, přátelům atd.).
  23. 1.23 Kopírovat databáze firem, zákazníků, nabídek (náklady a/nebo/ doprava) použitím softwaru nebo jakýkoli skriptů a (nebo) jakéhokoli softwaru.
 2. 2. Sankce:
  1. 2.1 Inzerát, téma, zpráva se upravuji nebo odstraňuji.
  2. 2.2 Přístup společnosti k fóru se blokuje.
  3. 2.3 Registrace uživatele a/nebo společnosti se blokuje.
  4. 2.4 Blokuje se IP adresa.
  5. 2.5 V případě závažného porušení pravidel mohou být použity všechny sankce.
  6. 2.6 Kvůli publikaci komerčního inzerátu (včetně informace o konkrétním nákladu nebo dopravě na fóru) společnosti může být účtován dodatečný poplatek za zveřejnění inzerátu.
  7. 2.7 Správce stránek má právo bez předchozího upozornění Uživatele pozastavit nebo ukončit poskytování služeb:
   • pokud Uživatel neplní své finanční závazky vůči vedení nebo třetí stráně (zákazníkům nebo dopravci).
   • pokud Uživatel jakýmkoliv způsobem je spojen se společnosti osobami (stejná právnická nebo skutečná adresa, tytéž uživatelé, jsou skrytá skutečná jména uživatelů atd.), kterým byl blokován přístup k systému v souvislosti s platební neschopnosti, nebo krachváním, nebo neodpovídajícím plněním svých finančních závazků.
   • porušování pravidel používání stránek a fóra.
 3. 3. Poznámky:
  1. 3.1 Vedení stránek vyhrazuje si právo změnit nebo doplnit seznam pravidel bez předchozího upozornění. Doplněná nebo změněná pravidla nabývají činností dnem vyhlášení.
  2. 3.2 Neznalost pravidel neomlouvá.


Pravidla zveřejenění informace o zaměstnancích na strankách www.cargo.lt

  Obecná ustanovení
 1. 1. Podle bodu 1.2 dohody uživatele, tyto pravidla jsou závazná pro uživatele (dále jen – uživatel stránek) webu www.cargo.lt (dále jen – web), publikujících na webu informace o zaměstnancích (řidičích, řidičích expeditoréch).
 2. 2. Uživatel webu – jakákoli společnost, instituce, organizace, která uzavřela smlouvu o využívání webu www.cargo.lt. Uživatel před zveřejněním dat musí seznámit se se Zákonem o právní ochraně osobních údajů (dívej se „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), rozhodnutím vlády Litevské republiky dne 20 února 2002, a také ostatními po zákonnými akty upravujícími právní ochranu osobních údajů člověka, a také přijat veškerá opatření, aby bylo zajištěno dodržování těchto předpisů během zveřejňování osobních údajů. Uživatel webu také povinen dodržovat se těchto pravidel a zdržovat se od jakékoliv činnosti a chování, které nejsou v souladu s právními předpisy, stanovení jiných právních aktů.
 3. 3. Uspořádání osobních údajů pracovníků (řidičů, řidičů expeditorů) na webu www.cargo.lt se provádí za účelem zabráněni hmotných škod, které mohou postihnout uživatelé webu, přijetím spolehlivého zaměstnance, a svěřit mu své cennosti. Proto údaje na webu mohou být uspořádané a použité pouze za tímto účelem – zabránění hmotných škod dopravních společnosti, snažení zabránit situacím, kdy pracovní smlouvy se uzavírají se zaměstnanci (řidiči, řidiči expeditory), kteří měli hrubá porušení pracovní kázně nebo způsobili hmotné škody zaměstnavateli, ztratili důvěru zaměstnavatelů v důsledku nepoctivému chování na jiných firmách.
 4. 4. V těchto pravidlech je uveden subjekt – osoba, která pracovala na základě pracovní smlouvy ve společnosti uživatele na pozici řidiče, řidiče expeditora, osobní údaje kterého jsou uvedené v databázi. Správce databáze – správce webu.


 5. Uživatelská práva
 6. 5. Údaje nacházejících se na webu zaměstnanců každý uživatel webu může používat pouze v bodě 3 těchto pravidel uvedených účelů, je zakázáno šířit , sdělovat třetím osobám, používat k vytvoření jiných databáze a používat jinak, překračováním povinných opatření k dosažení cílů, kromě případů stanovených zákonem. Uživatele webu zavazuji se neprodleně smazat z databáze na webu obdržené údaje subjektů, jakmile bude ukončen postup zaměstnání subjektu údajů.
 7. 6. Uživatelé webu mají právo a zavazuji se zveřejňovat pouze informace a údaje osoby (jméno, příjmení, datum narození, místo výkonu práce), které jsou důvěryhodné, a také zveřejňovat informace a údaje takovým způsobem, aby nebyly poškozeny zákonné zájmy subjektů údajů. Za způsob uspořádání údajů a jejích obsah ze zákonu úplně odpovídá ten, kdo uspořádá údaje (uživatel webu).


 8. Povinnosti uživatelů
 9. 7. Uživatelé webu jsou povinné dodržovat se těchto pravidel, a také požadavků právních předpisů, upravujících právní ochranu osobních údajů. Pokud je z důvodů nesprávné činnosti uživatelů webu vzniká civilní, správní nebo jiná odpovědnost, uživatelé webu jsou povinni uhradit všechny spojeny s touto situaci ztráty správce.
 10. 8. Uživatelé webu jsou povinné zajistit, aby zaměstnanci uživatelé nebo další zástupce uživatele, které zveřejňují informace o zaměstnancích jménem uživatele (pomocí přiloženého uživateli přihlašovacího jména a hesla), byly řádně poučeni o ochraně osobních údajů a písemně se zavázali považovat zveřejněné údaje za důvěrné – používat pouze za účelem zveřejnění a také zajistit nezveřejňování informací třetím stranám v pracovním poměru, a také během neomezené doby doby po jejich ukončení.
 11. 9. Uživatel webu je povinen seznámit s těmito pravidly své zaměstnance nebo jiné zástupce, které mají právo používat přihlašovací jméno a heslo. Uživatel webu je také povinen zajistit všechna možná opatření, aby zabránil nelegálnímu používání přihlašovacího jména a hesla, po ukončení pracovních poměrů uživatele webu a jeho zaměstnance (obraťte se na správce pro změnu hesla atd.).
 12. 10. Postup pro poskytování uživatelského jména a hesla uživateli webu je stanoven ve smlouvě o užívání webu www.cargo.lt, uzavřeným mezi správcem webu a uživatelem.


 13. Omezení
 14. 11. Na webu je zakázáno seřazovat speciální osobní údaje. Speciální osobní údaje – jsou data spojená s rasou nebo etnickým původem osoby, politickými, náboženskými, filosofickými nebo jinými názory, členstvím v odborech, zdravím, pohlavním životem, také informaci rejstříku trestu (Zákon o soudní ochraně osobních údajů článek 9, část 2).
 15. 12. Uživatele webu, kteří zveřejnili speciální osobní údaje, musí okamžitě zastavit zveřejňování takových údajů na webu. Právo na ukončení zveřejňování takových údajů má také správce stránek, který objevil nezákonné případy zveřejňování těchto údajů.


 16. Ochrana práv subjektu údajů
 17. 13. Subjekt údajů (pracovník) podle Zákona o soudní ochraně osobních údajů má právo znát (být informován) o uspořádání svých osobních údajů, seznámit se se svými údaji, a během jejích uspořádání požadovat opravit, zničit nebo zastavit, kromě zachování, činnost uspořádání svých osobních údajů, když jsou údaje uspořádány bez dodržení tohoto nebo jiných zákonů, a také nedávat souhlas pro uspořádání svých osobních údajů. Uživatelé webu jsou povinni na žádost správce nebo subjektu údajů přijmout opatření, aby realizace práv subjektu údajů byla prováděna v souladu se zákony.
 18. 14.Uživatel webu, který si všiml osobní údaje subjektu údajů (pracovníka), je povinen o tom informovat subjekt údajů ne později, než do té boby, kdy údaje se uvádí poprvé a uvádí informaci uvedenou ve článku 18 Zákona o soudní ochraně osobních údajů:
  • o svých (správce údajů) účtech a místě pohybu (pokud správce údajů nebo jeho zástupce jsou právnické osoby);
  • za jakým účelem se uspořádávají osobní údaje subjektu údajů;
  • další doplňující informaci (komu a za jakým účelem se poskytuji osobní údaje subjektu údajů; jaké své osobní údaje je povinen poskytnout subjekt údajů a jaké jsou důsledky neposkytnutí údajů, o právě subjektu údajů seznámit se se svými osobními údaji a právě požadovat změnit své nesprávné, neúplné, nepřesné údaje), kolik ji je potřeba proto, aby bylo zajištěno správné uspořádání osobních údajů, aniž by byla porušená práva subjektu údajů.
 19. 15. Ve zprávě subjektu údajů uživatel webu je povinen uvést takovou informaci: adresu svého místa pohybu nebo místa bydliště, účel uspořádání údajů, kdo obdrží údaje, zdroje, ze kterých jsou obdržené údaje. Navíc může být uvedeno více kontaktních údajů (číslo telefonu, faxu, e-mail).
 20. 16. Uživatel webu při odesílání zprávy subjektu údajů je povinen seznámit subjekt údajů s jeho právem nesouhlasit s tím, aby na webu www.cargo.lt se uspořádávali jeho osobní údaje. Subjekt údajů má právo nesouhlasit , aby jeho osobní údaje byly uspořádány. Pokud nesouhlas subjektu údajů je platný, správce uživatel webu je povinen neprodleně a bezplatně zastavit činnost uspořádání osobních údajů a informovat osoby, které mají obdržet údaje. Na žádost subjektu údajů, správce údajů je povinen oznámit subjekt údajů a zastavení nebo odmítnutí uspořádávání údajů.
 21. 17. Správce Cargo.LT vyhrazuje si právo, a Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje uživatele mohou být pro vnitřní marketingové účely, a také za účelem informování zákazníků o novinkách webu. Uživatel, který si nepřeje dostávat novinky, muže je zrušit v oddělení "Novinky" oddílu "Pomoc".
 22. 18. Subjekt údajů, který poskytuje doklad totožností má právo obdržet informaci, z jakých zdrojů a jaké jeho osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou uspořádány, komu poskytnuty. Správce, který obdržel žádost subjektu údajů o uspořádání jeho osobních údajů, je povinen odpovědět, jestli jeho osobní údaje se uspořádávají a poskytnout subjektu údajů požadované údaje nejpozději, než za 30 kalendářních dnů od chvíle žádosti subjektu údajů. Na žádost subjektu údajů údaje musí být poskytnuté v písemné formě. Bezplatně takové údaje správce poskytuje subjektu údajů jednou za kalendářní rok.
 23. 19. Pokud subjekt údajů, který se seznámil se svými osobními údaji zjistí, že jeho osobní údaje jsou nesprávné, neúplné nebo nepřesné, a obrací se na správce nebo uživatele webu, jsou povinni okamžitě zkontrolovat osobní údaje a na žádost subjektu údajů opravit nesprávné, neúplné a nepřesné osobní údaje nebo zastavit činnost uspořádávaní takových osobních údajů, s výjimkou uschovávaní. Pokud subjekt údajů, který se seznámil se svými osobními údaji zjistí, že jeho osobní údaje se uspořádávají nezákonně a obrací se na správce nebo uživatele webu, jsou povinni okamžitě bezplatně ověřit zákonnost, poctivost, a na žádost subjektu údajů (písemně) okamžitě zničit nezákonně a nepoctivě shromážděné osobní údaje nebo zastavit činnost uspořádávání takových osobních údajů, kromě uschovávaní.
 24. 20. Na žádost subjektu údajů, kdy je ukončena činnost uspořádávaní jeho osobních údajů, činnost uspořádávaní kterých je zastavená, musí být uschovávány tak dlouho, než budou opraveny nebo zničený (na žádost subjektu údajů nebo po ukončení termínu uschovávání údajů). Správce nebo uživatel webu je povinen okamžitě informovat příjemce údajů o jeho žádosti o provedení nebo neprovedení opatření ohledně osobních údajů, zničení nebo zastavení činnosti uspořádávaní osobních údajů.
 25. 21. Osobní údaje se upravuji a ničí nebo činnost uspořádávaní se zastavuje podle dokladů totožnosti a osobních údajů subjektu po obdržení žádosti subjektu údajů. Správce je povinen okamžitě informovat příjemce údajů prostřednictvím e-mailu nebo zprávou na webu www.cargo.lt o opravených nebo zničených osobních údajů subjektu, zastavené činnosti uspořádávaní osobních údajů.


 26. Konečná ustanovení
 27. 22. Osobní údaje, které se zveřejňuji na webu, musí být přesné a pravidelně aktualizované; nepřesné a neúplné údaje musí být opraveny, doplněny, zničeny nebo zastaveno jejich uspořádávaní. Osobní údaje musí být platné, být správně definovány a jenom v takovém obsahu, který je požadován pro jejích sběr a další spořádání. Informace o osobních údajích musí být formulována neurážejícím způsobem. Za vykonání uvedených požadavku v daném bodě je zodpovědný uživatel webu.
 28. 23. Uvedené údaje subjektu údajů mohou být uschované na webu ne více než 3 roky nebo do té doby, než je uživatel webu smaže. Po uplynutí doby 3 let, která začíná v den zveřejnění údajů, správce webu má právo smazat oznámená data.
 29. 24. Uživatelé webu, které porušily požadavky těchto pravidel, jsou odpovědny zákonně předepsaným způsobem. Kromě toho, v případě, že správce webu pozoruje porušování těchto pravidel, práva uživatele na webu mohou být omezena. Správce má právo jednostranně ukončit smlouvu s uživatelem, když si všiml porušování ustanovení těchto pravidel ve smlouvě.
 30. 25. Přemýšlejte, než budete publikovat údaje o pracovníku. Toto zveřejnění může porušovat soukromí člověka a může být zakázáno platnými zákony.
Na našem webu používáme cookies, aby mohly webovy stránky správně fungovat, zobrazovat relevatní reklamu a analyzovat návštěvnost. Souhlasíte s používáním cookies. Podrobněji
Poskytování dat
Stav: z
+3